ఢిల్లీ ని భారత దేశపు పటంపై గుర్తించడం ఎలా..? How to mark Delhi on India outline map?


 • ముందుగా నేపాల్ యొక్క దక్షిణ కొన నుండి ఒక సమాంతర రేఖ గీయండి..
 • రేఖను రెండు సమ భాగాలుగా విబజించండి.. 
 • విభజించిన కేంద్రాన్ని సున్నా గా చుట్టి delhi గా గుర్తించండి..
 English explanation :
 • Draw a straight horizontal lines from the southern tip of Nepal towards west of India..
 • The exact middle point of the line constitutes as Delhi.

Comments

 1. 분류기본글제목글쓴이비밀번호글내용개그우먼 박나래가 7년 만의 프로필 촬영에 다이어트에 돌입했다. 26일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 박나래가 다이어트에 돌입하는 모습이 전파를 탔다. 첨부파일 %BA%D3%C0%BA%BF%F8%C6%C7.jpg 비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요. 토지노라는 이름 자체만으로 https://navbar.org/ 메이저사이트 라고 인식 될때까지 더욱 노력하겠습니다.

  ReplyDelete
 2. Before the beginning of the molding cycle, the 2 plates must be cleaned and free from contamination. Once the molten plastic is transferred into the mold, it is allowed to dwell inside the cavities. The injection stress is changed by the holding stress on this step to compact the molten plastic throughout its solidification. Plastic stress, another variable, increases Toilet Plungers For Bathroom sharply throughout fill. The molten plastic can, in fact, be beneath much higher stress than is indicated by hydraulic stress .

  ReplyDelete

Post a Comment